Deklaracja dostępności

Wstęp

Pływalnia Miejska w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mosirsupca.pl

– Data publikacji strony internetowej: 1.08.2020

– Data ostatniej aktualizacji: 15.12.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
– Zdjęcia nie posiadają opisów
– Filmy nie posiadają napisów
– Brak audio deskrypcji
– Strona internetowa Pływalni Miejskiej w Słupcy posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami
– Wersję kontrastową
– Możliwość zmiany rozmiaru tekstu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:15.12.2021

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 15.12.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

W Pływalni Miejskiej w Słupcy przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.mosirslupca.pl spełnia wymagania w 95.71 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy : Jacek Mikołajczyk
E-mail: jmikolajczyk@mosirslupca.pl
Telefon 609235535

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

*Dostosowanie wejść do budynku: wejścia dostosowane do przejazdu wózków inwalidzkich (podjazdy)
*Dostosowanie korytarzy: szerokość korytarzy dostosowana do przejazdu jednego wózka inwalidzkiego jednocześnie.
*Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych: szatnie i toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych
*Dostosowanie schodów: brak schodów- budynek jednopoziomowy
*Dostosowanie wind: sala basenowa wyposażona jest w windę umożliwiająca korzystanie z basenów osobom niepełnosprawnym
*Dostępność pochylni: brak pochylni
*Dostępność platform: brak platformy
*Dostępność informacji głosowych : nie ma takiej dostępności
*Dostępność pętli indukcyjnych : brak pętli indukcyjnych
*Dostosowanie parkingów: przed budynkiem jest parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych w bezpośredniej odległości od wejścia.
*Prawo wstępu z psem asystującym: brak prawa wstępu dla osób z psem asystującym.
*Dostępność tłumaczenia języka migowego: nie ma dostępu do tłumaczenia języka migowego.
* W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Słupca, ul. Stefana Batorego 3
plywalnia@mosirslupca.pl
500-025-055

Copyright by TwojaSłupca.pl © 2020. All Rights Reserved

Skip to content