Regulamin basen rekreacyjny

1. Basen rekreacyjny jest strefą przeznaczoną dla osób nieumiejących pływać. Korzystać z niego mogą osoby nieumiejące i umiejące pływać.
2. Użytkowników basenu rekreacyjnego obowiązują zasady wynikające z Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
3. Każda osoba korzystająca z basenu rekreacyjnego ma obowiązek zapoznania się z jego Regulaminem.
4. W niecce basenu rekreacyjnego znajdują się następujące atrakcje wodne: gejzer, kaskada wodna, leżanka z masażem powietrznym.
6. Maksymalna głębokość w basenie rekreacyjnym wynosi 1,10 m. Osoby o wzroście poniżej 1,40 m obowiązuje nakaz noszenia kamizelki i/lub innego sprzętu asekuracyjnego.
7. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z basenu rekreacyjnego wyłącznie pod stałym nadzorem rodziców lub dorosłych opiekunów.
8. Grupy zorganizowane mogą korzystać z basenu rekreacyjnego wyłącznie pod stałym nadzorem opiekuna/ów grupy.
9. Wchodzić do basenu rekreacyjnego oraz wychodzić z niego można jedynie korzystając ze  schodów.
10. Na basenie rekreacyjnym obowiązuje całkowity zakaz skakania do wody. Skoki do wody są możliwe jedynie podczas zajęć zorganizowanych oraz w miejscu wyznaczonym do ich prowadzenia, a za ich bezpieczeństwo odpowiada prowadzący zajęcia.
11. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób korzystających z basenu rekreacyjnego lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
– skakania do wody,
– biegania po brzegu,
– wpychania osób do basenu,
– wchodzenia i wychodzenia w miejscach do tego nie przeznaczonych,
– przebywania w miejscach wyznaczonych do prowadzenia zajęć zorganizowanych w czasie ich  trwania,
– stania i chodzenia po leżance powietrznej,
– wieszania się na rurach kaskady wodnej.
12. Zauważone w trakcie pływania usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu  Ratownikowi.
13. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią Ratownicy i pracownicy obsługi. Wszystkie osoby korzystające z basenu rekreacyjnego są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z basenu rekreacyjnego, a także z terenu pływalni.

Słupca, ul. Stefana Batorego 3
plywalnia@mosirslupca.pl
500-025-055

Copyright by TwojaSłupca.pl © 2020. All Rights Reserved

Skip to content