Regulamin basen sportowy

1. Maksymalna głębokość basenu wynosi 2,00 m
2. Basen sportowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób umiejących pływać (potrafiących przepłynąć samodzielnie przynajmniej jedną długość basenu bez sprzętu pomocniczego) z wyłączeniem osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych pod nadzorem instruktorów lub ratowników.
3. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać na basenie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej lub instruktora prowadzącego zajęcia.
4. Maksymalna liczba osób przebywających na jednym torze wynosi 8, zakupienie w kasie 8  indywidualnych biletów nie upoważnia do rezerwacji całego toru.
5. Obowiązuje zasada ruchu prawostronnego. Tory zewnętrze są przeznaczone dla osób wolniej pływających, tory środkowe dla szybko pływających.
6. Na terenie basenu sportowego obowiązuje zakaz działalności polegającej na prowadzeniu zajęć  w wodzie. Zakaz może być uchylony za zgodą kierownictwa pływalni.
7. Rezerwacja toru basenu sportowego może nastąpić jedynie poprzez uzyskanie uprzedniego zezwolenia kierownictwa  i wniesieniu dodatkowej opłaty. Osoby nie zgłoszone w ramach rezerwacji nie mają prawa korzystać z toru objętego rezerwacją. Informacja o rezerwacjach torów dostępna jest u Dyrekcji Mosir, przy kasach oraz na stronie internetowej.
8. Zakazane jest podejmowanie czynności, zagrażających utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i  porządku. Należą do nich w szczególności:
–  skoki do basenu, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych oraz po uprzednim zezwoleniu wydanym przez ratownika wodnego,
–  zwieszanie się z drabinek, drążków i lin,
–  siadanie na linach, skakanie po nich lub ich zdejmowanie,
–  używanie sprzętu ratowniczego niezgodnie z przeznaczeniem,
–  bieganie w otoczeniu basenu,
–  wpychanie lub wrzucanie innych osób do basenu,
–  zabawy i gry ruchowe z użyciem piłki, przedmiotów dmuchanych i innych przyborów zakłócających komfort pływania na torze,
–  nurkowanie, pływanie pod powierzchnią wody bez uprzedniego zgłoszenia ratownikowi   wodnemu
9. Osoby ze skłonnością do skurczy mięśni, omdleń, ataku epilepsji, chorobami układu krążenia i  innymi czynnikami zagrażającymi życiu i zdrowiu mogą przebywać na terenie basenu jedynie  pod nadzorem opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić ww. dolegliwości obsłudze obiektu i  ratownikowi.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia    Regulaminu ogólnego pływalni.

Słupca, ul. Stefana Batorego 3
plywalnia@mosirslupca.pl
500-025-055

Copyright by TwojaSłupca.pl © 2020. All Rights Reserved

Skip to content